РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

549 удостоверения АПОСТИЛ са издадени за една година

За една година експертите в Областна администрация са издали 549 удостоверения АПОСТИЛ на документи, издавани от кметовете и общинските администрации. Това е най – новата административна услуга, която беше въведена от началото на 2019 година като резултат на една от мерките, инициирани през 2017 г за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите, реализирана със Закона за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Обн. ДВ бр. 44 от 2018 г.), с който се допълва Декларацията по чл. 6, ал.1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл.3, ал. 1 от Конвенцията за документи, издавани от кметовете и общинските администрации. До 2019 – та година заверката се е извършвала само от Министерство на външните работи. Към днешна дата справката за извършените административни услуги в Областната администрация показва, че удостоверенията АПОСТИЛ по брой надминават най – заявяваната до момента услуга „Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги“, където заявленията са били 500.