РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Администрация

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2019-001

Статус: Открита

ID в РОП  № 9088808

Правно основание: събиране на оферти с обява за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка:

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти – държавна собственост в област Габрово"

Краен срок за получаване на оферти:

14 юни 2019  г., 16:00 часа

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Обява

04.06.2019 г.

 

Информация за публикувана обява

04.06.2019 г.

 

Документация

04.06.2019 г.

 

Протокол

 18.06.2019 г.  

Договор

 16.07.2019 г.  

Датата и основание за

прекратяване на договора

 04.08.2020 г.

 Договорът е изпълнен и прекратен на основание чл. 21, т. 1 – с изтичане

на срока (12 месеца, 08.07.2020 г.)

Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на областните администрации и чл. 64а, ал.1, 2 и 7 от Закона за защита при бедствия, с цел подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия.

 

Председател: Областен управител на област Габрово
Заместник председател: Веселин Радков – главен секретар на областна администрация – Габрово.
Секретар: Валентин Станков – гл. експерт ОМП в областна администрация Габрово

 

Членове:
1. Николай Петров – директор на дирекция АПОФУС в областна администрация Габрово;
2. Таня Христова – кмет на община Габрово
3. инж.Димитър Ножаров – ССИ и ОМП в община Севлиево;
4. Георги Бахчеванов – мл.експерт в д-я “АПИОВО“ в община Дряново;
5. Михаил  Минчев – специалист „ПБЗН“ в община Трявна;
6. Митко Диимитров – Общински съвет – Габрово
7. Здравка Лалева – председател на Общински съвет – Севлиево;
8. Галин Герганов – Общински съвет – Дряново;
9. Силвия Кръстева – председател на Общински съвет – Трявна;
10. комисар Георги Русинов – директор на РД ПБЗН  – Габрово;
11. ст.комисар Борислав Бончев – директор на ОД на МВР – Габрово;
12. подп.Иван Ангелов – началник на ВО – Габрово;
13. Красимир Тошков – директор на ТДНС – Габрово;
14. д-р Георги Шандурков – директор на ЦСМП – Габрово;
15. д-р Николай Пенчоков – директор на РЗИ – Габрово;
16. д-р Светослав Спасов – директор на ОД БХ – Габрово;
17. Пенчо Минчев – ЕНЕРГО-ПРО, РОЦ - Габрово;
18. Росен Христов – ръководител на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, мрежови експлоатационен подрайон Габрово;
19. Владимир Василев – управител на „ВиК” ООД – Габрово;
20. Деян Георгиев – директор на ОПУ – Габрово;
21. Георги Маринов – началник РИО – Габрово;

 

Заповед