РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2018-002

 

ID на документа в Регистъра на обществените поръчки на АОП: № 883777

Преписка № 01045-2018-0001

 

Вид на процедурата: договаряне без предварително обявление

Правно основание: чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Мотиви за избор на процедурата:

Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, а именно постановление № 191 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, обн., ДВ, бр. 61 от 5.08.2016 г., изм., бр. 99 от 13.12.2016 г., в сила от 13.12.2016 г. Покупката на горива фигурира в посочения списък с CPV код 09132100-4 /безоловен бензин/ и 09134200-9 /дизелово гориво/.

Договорът за обществена поръчка се сключва по реда на ЗСБТ.

Предмет на обществената поръчка:

„Доставка на течни горива (бензин А-95-H и дизелово гориво) чрез периодични покупки от търговски обекти (бензиностанции) при условия на 24-часово обслужване и система за безналично плащане за потребностите на автомобилния парк на Oбластна администрация - Габрово”

 

 

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Решение за откриване на процедура

 14.12.2018 г.

 

Договор

 28.02.2019 г.  

Обявление за възложена поръчка

 28.02.2019 г.  

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

   

Датата и основание за

прекратяване на договора