РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на областните администрации и чл. 64а, ал.1, 2 и 7 от Закона за защита при бедствия, с цел подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия.

 

Председател: Областен управител на област Габрово
Заместник председател: Веселин Радков – главен секретар на областна администрация – Габрово.
Секретар: Валентин Станков – гл. експерт ОМП в областна администрация Габрово

 

Членове:
1. Николай Петров – директор на дирекция АПОФУС в областна администрация Габрово;
2. Таня Христова – кмет на община Габрово
3. инж.Димитър Ножаров – ССИ и ОМП в община Севлиево;
4. Георги Бахчеванов – мл.експерт в д-я “АПИОВО“ в община Дряново;
5. Михаил  Минчев – специалист „ПБЗН“ в община Трявна;
6. Митко Диимитров – Общински съвет – Габрово
7. Здравка Лалева – председател на Общински съвет – Севлиево;
8. Галин Герганов – Общински съвет – Дряново;
9. Силвия Кръстева – председател на Общински съвет – Трявна;
10. комисар Георги Русинов – директор на РД ПБЗН  – Габрово;
11. ст.комисар Борислав Бончев – директор на ОД на МВР – Габрово;
12. подп.Иван Ангелов – началник на ВО – Габрово;
13. Красимир Тошков – директор на ТДНС – Габрово;
14. д-р Георги Шандурков – директор на ЦСМП – Габрово;
15. д-р Николай Пенчоков – директор на РЗИ – Габрово;
16. д-р Светослав Спасов – директор на ОД БХ – Габрово;
17. Пенчо Минчев – ЕНЕРГО-ПРО, РОЦ - Габрово;
18. Росен Христов – ръководител на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, мрежови експлоатационен подрайон Габрово;
19. Владимир Василев – управител на „ВиК” ООД – Габрово;
20. Деян Георгиев – директор на ОПУ – Габрово;
21. Георги Маринов – началник РИО – Габрово;

 

Заповед