РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

Акт за създаване:

§ 1 а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.

 

Правилник/правила за работа:

Правилник за устройството и дейността на ОКБДП

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Пенева – заместник областен управител на област Габрово

СЕКРЕТАР:

София Димитрова – младши експерт в дирекция „АКРРДС“ - Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:

1. Деян Дончев началник отдел ТИСС, дирекция ИЕ Община Габрово
2. Гълъбин Гутев гл. експерт ТСБД, дирекция ТСУ Община Севлиево
3. Ангел Ангелов заместник кмет на Община Дряново
4. Марин Маринов заместник кмет на Община Трявна
5. к омисар Цветан Петков з ам. директор на ОДМВР Габрово
6. к омисар Зина Радулова началник отдел „Охранител на полиция” при ОДМВР Габрово
7. гл. инсп. Николай Симеонов началник с ектор „Пътна полиция” при ОД МВР Габрово
8. Деян Георгиев директор на Облас т но пътно управление Габрово
9. Александър Петров началник на ОО „Автомобилна администрация” Габрово
10. Деян Дойнов старши експерт в „Регионално управление на обра зованието” Габрово
11. Стефан Стойчев директор на Облас т ен съвет на БЧК Габрово
12. Любен Симеонов Съ юз на българските автомобилисти, офис Габрово
13. д р Георги Шандурков Директор на ЦСМП Габрово
14. Мариета Папазова главен секретар на РЗИ Габрово
15. Надежда Желева административен ръководител на Окръжна прокуратура Габрово
16. Радос лав Стефанов началник сектор ПГ и СД към РД ПБЗН Габрово
17. Панайот Панайотов Районна железопъ тна инспекция Горна Оряховица

 

Основание за създаване:

На основание чл.32, ал.1 от Закон за администрацията и § 1а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните разпоредби за Закон за движение по пътищата , чл. 4, ал. 1 6 и ал. 8 от
Правилника за устройството и дейността на Областна комисия по безопасност на движението
по пътищата Габрово

 

Съставът е актуализиран със: Заповед № ОСК 14-01-11 от 15.01.2021 г.

 

Протокол 2 от 08.11.2013 г.

Протокол 3 от 29.04.2015 г.

Отчет 2012 - 2014 г.

Отчет 2015 г.

Протокол 4 от неприсъствено заседание септември 2016 г.

Покана

Протокол №5 от 26.07.2017 г.

Протокол 6 - 30.03.2018 г.

Протокол 7 - 18.07.2018 г.

Протокол 8 - 13.11.2018 г.

Протокол 9 -12.03.2019 г.

Годишен доклад по БДП 2018
План-програма по БДП 2019-2020
Мерки за предпазване на служителите в ОА-Габрово от ПТП
Отбелязване на 18.11.2018 - Габрово

Протокол 10 - 02.07.2019 г.

Мерки-служители-ПТП-ОА Габрово

Протокол 11 - 30.08.2019 г.

Протокол 12 - 20.09.2019 г.

Стратегия за подобряване на БДП Габрово - до 2020 г.

Протокол 13 - 03.12.2019 г.

Протокол 1 ОКБДП -29.01.2020 г.

Протокол 2-ОКБДП

 

Годишен доклад БДП 2019-ОА-Габрово

План програма БДП 2020-ОА Габрово

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Протокол 6

Протокол 7

Протокол 8

План програма по БДП 2021-ОА Габрово

Протокол от 1 заседание на ОКБДП-Габрово(I-2021)

Протокол от 2 заседание на ОКБДП-Габрово

 

Ревизиран-6.0-Годишен областен доклад БДП 2020- ОКБДП Габрово