РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

Закона за администрацията, Закона за лова и опазване на дивеча и

Закона за рибарството и аквакултурите

Правилник/правила за работа:

Правилник за дейността на
Областния съвет по охрана на горите, рибата и дивеча

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стилияна Събева-Тинчева – заместник областен управител на област Габрово

СЕКРЕТАР:
София Димитрова – младши експерт в дирекция "АКРРДС" – Областна администрация Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Веселин Радков – Главен секретар на Областна администрация – Габрово
 2. Васил Станев – служител в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД МВР - Габрово
 3. инж. Георги Златев – Началник сектор „ПКД“ при РД ПБЗН – Габрово
 4. инж. Николай Николов – Директор на РДГ – Велико Търново
 5. инж. Росица Колева – Експерт стопански дейности в „Северноцентрално държавно предприятие”
 6. инж. Росен Радев – директор ТП „ДГС Габрово“
 7. инж. Мирослав Илиев – Директор на ТП „ДГС Плачковци“
 8. инж. Иван Степанов – Директор на ТП ДЛС „Росица” – Лъгът
 9. Владимир Влаев – началник отдел СДЖП – община Габрово
 10. инж. Александър Атанасов – Ръководител звено „Управление и стопанисване на общинските гори“ в община Севлиево
 1. Стела Манева – Старши специалист “Селско и горско стопанство” в община Трявна
 1. инж. Даниела Денева – Младши експерт в дирекция "АСОС" в община Дряново
 2. Радостина Пръвчева – Главен експерт в Отдел „Биоразнообазиe, планове, програми и проекти” в Дирекция „НП Централен Балкан”
 3. инж. Лиляна Райкова – Директор ДПП „Българка”
 4. Георги Власов – инспектор в отдел Рибарство и контрол - Централен Дунав” – Габрово
 1. Венцислав Маринов – Председател на СЛРД „Чардафон” – Габрово

Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 7 от Закона за администрацията, чл. 33 и чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча и

чл. 29 от Закона за рибарството и аквакултурите


Съставът е актуализиран със Заповед № ОСК-12-127 от 03.06.2021 г.


 

Общи документи

Документи 2013 г.

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Материали от заседание 14.07.2016 г.

Документи 2017 г.

Протокол 2 от 26.03.2019 г.