РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

Акт за създаване:
Закона за администрацията, Закона за лова и опазване на дивеча и
Закона за рибарството и аквакултурите

 

Правилник/правила за работа:
Правилник за дейността на
Областния съвет по охрана на горите, рибата и дивеча

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росен Цветков – заместник областен управител на област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Виктория Тоцева – младши експерт в дирекция „АКРРДС“ - Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:

    Веселин Радков – Главен секретар на Областна администрация – Габрово
    Васил Станев – служител в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД МВР - Габрово
    инж. Георги Златев – Началник сектор „ПКД“ при РД ПБЗН – Габрово
    инж. Николай Николов – Директор на РДГ – Велико Търново
    инж. Росица Колева – Експерт стопански дейности в „Северноцентрално държавно предприятие”
    инж. Красимира Дамянова – Лесничей в ТП „ДГС Габрово“
    инж. Мирослав Илиев – Директор на ТП „ДГС Плачковци“
    Галина Кънчева – представител на ТП ДГС „Севлиево“
    инж. Иван Степанов – Директор на ТП ДЛС „Росица” – Лъгът
    Недялко Ценков – Директор дирекция „ОССД” – община Габрово
    инж. Александър Атанасов – Ръководител звено „Управление и стопанисване на общинските гори“ в община Севлиево
    Стела Манева – Старши специалист “Селско и горско стопанство” в община Трявна
    инж. Даниела Денева – Младши експерт в дирекция "АСОС" в община Дряново
    Радостина Пръвчева – Главен експерт в Отдел „Биоразнообазиe, планове, програми и проекти” в Дирекция „НП Централен Балкан”
    инж. Цветан Марков – Директор ДПП „Българка”
    д-р Красен Колев – Главен инспектор „РК“ в отдел РК „Централен Дунав” – област Габрово
    Венцислав Маринов – Председател на СЛРД „Чардафон” – Габрово

 

Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 7 от Закона за администрацията, чл. 33 и чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 29 от Закона за рибарството и аквакултурите

Съставът е актуализиран със Заповед № ОСК-12-203 от 12.12.2017 г.

 

Общи документи

Документи 2013 г.

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Материали от заседание 14.07.2016 г.

Документи 2017 г.

Протокол 2 от 26.03.2019 г.