РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
ПМС № 351/20.12.2006г.

Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – град Габрово, приет с ПМС № 351/20.12.2006 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борислав Бончев – областен управител на Област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Михаела Стоянова – главен експерт в дирекция „АКРРДС“ - Областна администрация Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:
  1. Павлина Макашелова - Гл. експерт в Община Габрово
  2. Николай Карагьозов - Заместник кмет на Община Дряново
  3. Красимира Йорданова - Заместник кмет на Община Севлиево
  4. Марин Маринов - Заместник кмет на Община Трявна
  5. Георги Маринов - Началник на РУО на МОН
  6. Николай Пенчоков - Директор на РЗИ – Габрово
  7. Елин Андреев - Директор на РИОСВ – В. Търново
  8. Евгения Живкова - Началник на РДНСК – Габрово
  9. Галя Врачанова – Златева - Директор на РДСП – Габрово
  10. Георги Цветков - Началник на отдел "Статистически изследвания - Габрово"
  11. Цветомир Цонков - Директор на ОД на МВР – Габрово
  12. Сашко Станчев - Директор на ОД ''Земеделие'' – Габрово
  13. Даниела Маринова - Директор на ДБТ – Габрово
  14. Виолета Иванова - Директор на Дирекция ''Инспекция по труда – Габрово''
  15. Тодор Костов - Директор на ТП на НОИ – Габрово
  16. Захари Дошков - Директор на РЗOK – Габрово
  17. Тотка Полякова - Председател на СБЖ – Габрово
  18. Светла Пенева – Председател на УС на Сдружение ''Социален диалог 2001''

 

Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 12 и чл. 14 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет и ПМС № 351/20.12.2006г.

Съставът е актуализиран със: Заповед №ОСК–04-01-139/16.06.2021 г.


 

Заповед за определяне на състава

Отчет за дейности по интеграция 2015г.

Протокол заседание 19.06.2014

Протокол заседание 27.03.14