РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

Чл.128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

Правилник/правила за работа:

Правила за организацията и дейността на
Областна епизоотична комисия – град Габрово

Правилникът е актуализиран със Заповед № ОСК-09-01-143 от 23.06.2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стилияна Събева-Тинчева – заместник областен управител на област Габрово

СЕКРЕТАР:
д-р Васил Петров – началник, отдел „Здравеопазване на животните“ - ОДБХ - Габрово

 1. Таня Христова – кмет на община Габрово;
 2. д-р Иван Иванов – кмет на община Севлиево;
 3. Трифон Панчев – кмет на община Дряново;
 4. Силвия Кръстева – кмет на община Трявна;
 5. д-р Светослав Спасов – директор на ОДБХ – Габрово;
 6. д-р Нели Грашева – началник на отдел „Контрол на храните” в ОДБХ – Габрово;
 7. д-р Николай Пенчоков – директор на РЗИ – Габрово;
 8. Андрей Хайтов – началник сектор ООРТП, ОД на МВР – Габрово;
 9. Камен Йонков – началник на група „Оперативен център в сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност”, РДПБЗН – Габрово;
 10. инж. Николай Николов – директор на Регионална дирекция по горите – Велико Търново;
 11. инж. Цветелин Миланов – директор на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово;
 12. инж. Росен Радев – директор на ТП ДГС „Габрово”;
 13. инж. Мирослав Илиев – директор на ТП ДГС „Плачковци”;
 14. инж. Иван Степанов – директор на ТП ДЛС „Росица”;
 15. инж. Юлия Господинова - главен експерт в отдел ИРД, ОПУ Габрово;
 16. инж. Андреана Узунова – главен експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите” при РИОСВ – В. Търново;
 17. Виолета Станчева - Тодорова  - главен експерт в отдел „Мониторинг на водите”– в Басейнова дирекция „Дунавски район”;
 18. Венцислав Маринов – председател на ЛРД „Чардафон”, гр. Габрово;
 19. Тодор Ганчев – специалист ловно стопанство, ЛРД „Сокол”, гр. Севлиево;
 20. Рачо Рачев – председател на УС на ЛРД „Стринава”, гр. Дряново;
 21. д-р Мирослав Милев – председател на УС на ЛРС „Бедек”, гр. Трявна;
 22. д-р Иван Михов – председател на РК на БВС - Габрово;
 23. Силвия Маркова – ст. експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация – Габрово;

Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 128, ал.1 и ал.2 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност

Съставът е актуализиран със: Заповед № ОСК-09-01-143 от 23.06.2021 г.

 

Правилник

 

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Документи 2016 г.

Документи 2017 г.

Документи 2018 г.

Документи 2019 г.

Документи 2020 г.

Документи 2021 г.