РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областна транспортна комисия

Акт за създаване:

Чл.11, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Правилник/правила за работа:

Правила за организацията и дейността на
Областна транспортна комисия – град Габрово

Правилникът е приет на заседание на Областната

транспортна комисия (Протокол № 22) и влиза в сила от 1 август 2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стилияна Събева-Тинчева – заместник областен управител на област Габрово

СЕКРЕТАР:
София Димитрова – младши експерт в дирекция "АКРРДС" – Областна администрация Габрово

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Николай Димитров – директор дирекция ОССД – Община Габрово
  2. Даниела Денева – младши експерт – Община Дряново
  3. Севина Минкова – началник-отдел „Транспорт и екология” – Община Севлиево
  4. Марин Маринов – заместник-кмет - Община Трявна
  5. Деян Георгиев – директор на Областно пътно управление – Габрово
  6. Александър Петров – началник Областен отдел „Автомобилна администрация”- Габрово
  7. Панайот Панайотов – главен инспектор в ИА „Железопътна администрация”, „Районна железопътна инспекция” – Горна Оряховица
  8. Веселин Иванов – Национално сдружение на автобусните превозвачи в България


Основание за създаване:
На основание чл. 18 от Закона за автомобилните превози и чл.11, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Съставът е актуализиран със: Заповед № ОСК-08-01-169 от 27.07.2021 г.

 

Общи документи

Областна транспортна схема

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Протокол 24 неприсъствено заседание август 2016 г.

Протокол 25 от 23 януари 2017 г.

Протокол 26 от 5 май 2017 г.

Протокол 27 от 18.12.2018 г.

Протокол 28 от 20.02.2019 г.

Протокол 29 от 29.08.2019 г.

Протокол 1 - неприсъсвено заседание - март 2020 г.

Протокол 4 от 19.10.2020 г.

Протокол 5 - ноември 2020 г.

Протокол 1 -29.07.2021 г.

Протокол 2 - октомври 2021