РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

Закон за насърчаване на заетостта

Правилник/правила за работа:

Правилник за устройството и дейността на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие – Габрово, приет с решение №2/21.05.2002 г. на ОСР, актуализиран с с решение №2/15.01.2020 г. на ОСР

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Сидорова – заместник областен управител на област Габрово

СЕКРЕТАР:
Мария Хубанова – главен експерт в дирекция "АКРРДС" – Областна администрация - Габрово

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Даниела Николова – началник отдел „Управление на човешките ресурси“, Община Габрово
 2. Николай Карагьозов - Заместник-кмет, Община Дряново
 3. Красимира Йорданова - Заместник-кмет, Община Севлиево
 4. Марин Маринов - Заместник кмет, Община Трявна
 5. Даниела Маринова – Директор, Дирекция Бюро по труда – Габрово
 6. Виолета Иванова – Директор, Дирекция „Инспекция по труда - Габрово“
 7. Георги Цветков – Началник отдел „Статистически изследвания – Габрово“, ТСБ – Север
 8. Галя Врачанова-Златева – Директор, Регионална дирекция „Социално подпомагане“
 9. Даниела Йорданова – Председател на СРС на КТ „Подкрепа“
 10. Росица Йонкова - Областен координатор на КНСБ
 11. Галина Михнева – Изпълнителен директор, Габровска търговско-промишлена палата
 12. Пепа Сомлева – Председател, Индустриална стопанска асоциация – Габрово
 13. Магдалена Василева - Председател на УС, Общинско училищно настоятелство Габрово

 

Основание за създаване:
На основание чл.9, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта

Съставът на комисията е утвърден със: Заповед № ОСК-07-01-124 от 02.06.2021 г.

 

Протоколи 2013 г.

Протоколи 2014 г.

Протоколи 2015 г.

Протоколи 2016 г.

 

Протокол 79 от 05.01.2017 г.

Протокол 80 от 15.02.2017 г.

Протокол 81 от 28.03.2017 г.

Протокол 82 от 24.04.2017 г.

Протокол 84 от 09.02.2018 г.

Протокол 85 от 26.03.2018 г.

Протокол 86 от 26.04.2018 г.

Протокол 87 от 16.10.2018 г.